HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2002 vp

HaVL 3/2002 vp - HE 249/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2002 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 249/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö

vs. lakimies Ulla Suotunen, Kirkkohallitus

vt. lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Perola, Suomen ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus

ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

puheenjohtaja Tarja Piiroinen ja toimitusjohtaja Raija Nurmio, Suomen Elokuvateatteriliitto - SEOL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • opetusministeriö
 • oikeusministeriö
 • Kansallinen Kulttuuriliitto ry
 • Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry
 • Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry
 • Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto ry
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
 • Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esitys sisältää ehdotuksen kokoontumislain sisältämän niin sanotun huvikieltosäännöksen kumoamisesta. Kyseisen säännöksen nojalla yleisötilaisuuksien kuten elokuva- ja teatteriesitysten sekä taidenäyttelyiden järjestäminen on ollut mahdollista tiettyinä kirkollisina juhlapyhinä ainoastaan poliisin luvalla. Esityksellä selkeytetään yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvää sääntelyä sekä parannetaan kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua paikkakunnasta riippumatta yleisötilaisuuksiin.

Esityksen tavoitteena on myös parantaa yleisötilaisuuksien järjestäjinä toimivien elinkeinonharjoittajien asemaa muihin elinkeinonharjoittajiin verrattuna, koska huvikieltosäännöksen nojalla ei ole rajoitettu esimerkiksi ravintoloiden aukioloajankohtia eikä niiden tavanomaista ohjelmatarjontaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kokoontumislain (530/1999) niin sanottu huvikieltosäännös, jossa kielletään yleisötilaisuuksien järjestäminen kolmena kirkollisena juhlapyhänä ilman poliisin myöntämää lupaa. Käytännössä lupamenettely on tullut sovellettavaksi vain pääsiäisenä, jolloin lupia on myönnetty vuosittain arviolta 100—120 pääasiassa elokuvien esittämiseen. Lupahakemuksia on evätty vain aivan poikkeuksellisesti ja tällöinkin lähinnä liian väkivaltaisina pidettävien elokuvien esittämiseen. Muutamissa tapauksissa luvanhakija on velvoitettu poistamaan yleisötilaisuuden ohjelmasisällöstä epäsiveellisinä pidettäviä osia. Kuten hallituksen esityksestäkin ilmenee, tietoisuus lupamenettelyn olemassaolosta on voinut vaikuttaa siihen, millaisia tilaisuuksia on pyritty järjestämään. Tässä yhteydessä on syytä todeta epäkohtana, että ainakin vielä nykyisin on ollut mahdollista esittää ravintoloissa ns. huvikiellon aikana ohjelmaesityksiä, joita voidaan pitää epäsiveellisinä.

Kokoontumislain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä koskevat sisäasiainministeriön ohjeet ovat olleet asianmukaiset ja lupakäytäntö on ollut varsin yhtenäistä. Valiokunta katsoo, ettei ole ilmennyt myöskään kansalaisten oikeuksien tai elinkeinon harjoittamisen vapauden kannalta estettä nykyisen sääntelyn jatkamiseen.

Maamme väestöstä yli 85 prosenttia kuuluu kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Kristillisen kirkon käsityksen mukaan kolmen juhlapyhän rauhoittaminen yleisötilaisuuksilta vastaa edelleen väestön valtaosan käsityksiä ja tuntoja. Kysymys on kristillisen kirkon keskeisimmistä juhla-ajoista.

Suomalaisen kansankulttuurin juuret ovat edelleen vahvasti sidoksissa kristillisen uskon perusarvoihin. Ei ole ilmennyt perusteita, miksi tätä syvällistä asetelmaa olisi heikennettävä. Valiokunta kiinnittää muutoinkin huomiota myös yhteiskuntaa suojaavien arvojen heikentymiseen ja turvattomuuden lisääntymiseen.

Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon, että kysymys on varsin uudesta lainsäädännöstä, valiokunta esittää, että lakiehdotus hylätään. Samalla valiokunta esittää, että perustuslakivaliokunta ottaa mietintöönsä lausuman, jolla puututaan siihen, ettei ravintoloissa vastaisuudessa esitetä nyt kyseessä olevina juhlapyhinä epäsiveellisinä pidettäviä ohjelmaesityksiä.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti esittää,

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja Tiura /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Hallitus esitti kokoontumislain 12 §:n 2 momentin sisältämän niin sanotun huvikieltosäännöksen kumoamista. Kyseisen säännöksen nojalla yleisötilaisuuksien kuten elokuva- ja teatteriesitysten sekä taidenäyttelyiden järjestäminen on ollut mahdollista tiettyinä kirkollisina juhlapyhinä ainoastaan poliisin luvalla.

Säännöksen kumoamisella selkeytetään yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvää oikeudellista sääntelyä sekä parannetaan kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua paikkakunnasta riippumatta yleisötilaisuuksiin.

Perustuslaissa ilmaistut perusoikeudet, kuten sananvapaus, kokoontumisvapaus sekä elinkeinonvapaus edellyttävät yhdenvertaista kohtelua elinkeinonharjoittajille. Säännöksen kumoamisen tavoitteena on myös parantaa yleisötilaisuuksien järjestäjinä toimivien elinkeinonharjoittajien asemaa muihin elinkeinonharjoittajiin verrattuna, koska huvikieltosäännöksen nojalla ei ole rajoitettu esimerkiksi ravintoloiden aukioloajankohtia eikä niiden tavanomaista ohjelmatarjontaa.

Säännöksen kumoamisella on tarkoitus myös keventää elinkeinonharjoittajille asetettuja lupamenettelyjä. Yleisötilaisuuksien järjestäjien kannalta huvikielto ja siihen liittyvä vuosittain toistuva poikkeuslupamenettely aiheuttaa vaivaa ja kustannuksia, etenkin kun lupa tilaisuuden järjestämiseen on käytännössä lähes aina annettu. Kieltoa voitaneen pitää sen tavoitteiden kannalta vähämerkityksellisenä.

Muun muassa näiden seikkojen vuoksi hallituksen esityksessä esitetään kokoontumislain 12 §:n 2 momentin sisältämän niin sanotun huvikieltosäännöksen kumoamista.

Mielipide

Edellä olevan perusteella katsomme,

että valiokunnan olisi tullut puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä sellaisenaan.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2002

 • Valto Koski /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr