HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2001 vp

HaVL 6/2001 vp - HE 38/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2001 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (HE 38/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali -ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Matti Kajantie, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

erikoistutkija Riitta-Sisko Koskela, Työterveyslaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Palvelutyönantajat ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä, joka korvaisi vuoden 1993 lain syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä. Esityksellä selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja nostetaan rekisteriä koskevat eritasoiset säädökset henkilötietolain ja perustuslain vaatimusten mukaiselle säädöstasolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta on käsitellyt asiaa oman toimialansa osalta. Hallituksen esityksessä on kyseessä erityislaki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (ASA-rekisteri). Valiokunta viittaa hallituksen esityksestä henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998 vp) antamaansa mietintöön HaVM 26/1998 vp ja siihen liittyvään perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 25/1998 vp. Hallintovaliokunta totesi, että henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussuojan kannalta tärkeitä säätelykohteita ovat ainakin rekisteröintitavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan lueteltuina tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekisteröityjen oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla.

Tässä hallituksen esityksessä on varsin hyvin otettu huomioon edellä mainitut erityislailta vaaditut edellytykset.

Valiokunta kiinnittää huomiota 2 §:n 3 momentissa mainittuihin, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädettäviin rekisteröitäviin tietoihin ja niiden toimittamiseen. Valiokunnan käsityksen mukaan pykälässä on täsmällisesti määriteltävä rekisteröitävät tiedot ja niiden toimittaminen.

Esityksen 4 §:ssä esitetään säädettäväksi tietojen luovuttamisesta. Pykälän 2 momentin mukaan rekisterin pitäjä oikeutetaan salassapitosäännnösten estämättä luovuttamaan 2 §:ssä tarkoitettuja tietoja työterveyslaitokselle tai muulle taholle. Momenttia on valiokunnan käsityksen mukaan täsmennettävä siten, että siitä käy selkeästi ilmi, mille tahoille työterveyslaitoksen lisäksi tietoja voitaisiin luovuttaa. Tällöinkin on huomioitava se, että tietoja voidaan luovuttaa vain pykälässä mainittuihin tarkoituksiin.

Valiokunta esittää harkittavaksi, voitaisiinko esityksen 5 §:ssä mainittuun luettelointiin tietojen säilytysajasta sisällyttää vielä mahdollisesti vuoden määräaika, jonka työnantaja olisi velvollinen säilyttämään rekisteritietoja, jotta ne voitaisiin epäselvissä tapauksissa tarkistaa.

Valiokunta kiinnittää 8 §:n osalta huomiota muiden säännösten soveltamisen osalta siihen, että itseasiassa pykälässä tarkoitetaan, että ASA-rekisteriin on sovellettava myös henkilötietolakia (523/1999) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Valiokunta esittää, että tämä mainitaan selkeästi pykälässä.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti esittää,

että sosiaali-ja terveysvaliokunta ottaa huomioon mietintöään laatiessaan ne huomautukset, jotka hallintovaliokunta on tässä lausunnossa esittänyt.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Pekka Nousiainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri  Jukka Savola

​​​​