HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2013 vp

HaVL 7/2013 vp - E 62/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston selvitys Kanadan ja Euroopan unionin välisen matkustajarekisteritietojen (PNR) käyttöä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (EU-Kanada PNR-sopimus)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Suuri valiokunta on 24 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt valtioneuvoston selvityksen Kanadan ja Euroopan unionin välisen matkustajarekisteritietojen (PNR) käyttöä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (EU-Kanada PNR-sopimus) (E 62/2013 vp) hallintovaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö

Viitetiedot

Valiokunta on aiemmin antanut asiassa lausunnot HaVL 12/2005 vpE 9/2005 vp ja HaVL 30/2010 vpE 85/2010 vp.

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

Ehdotus

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt joulukuun 2 päivänä 2010 päätöksen valtuuksien antamisesta komissiolle aloittaa EU:n ja Kanadan väliset sopimusneuvottelut matkustajarekisteritietojen (passenger name record, PNR) siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. PNR on kunkin matkustajan matkustustiedot käsittävä rekisteri, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lentoyhtiöt tarvitsevat varausten käsittelyä varten.

Valtioneuvoston kanta

Suomella on varauma sopimusluonnokseen kansallisen kannanmuodostuksen ollessa kesken. Valtioneuvoston mielestä sopimusluonnos voidaan hyväksyä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

PNR-tiedot ovat lentoliikenteenharjoittajien käsittelemiä matkustajan matkustustietoja, joita lippuvarauksia tekevät ja kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteenharjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten. Tällaisia tietoja ovat matkustajan nimi ja yhteystiedot, lipun varaus- ja kirjoituspäivä, lipputiedot, matkareitti, matkatavaratiedot, istuinpaikan numero ja tiedot erityispalveluista. PNR-tiedot ovat EU:n ja Suomen lainsäädännössä tarkoitettuja henkilötietoja.

Kanadan lainsäädäntö edellyttää, että matkustajaliikennettä Kanadasta tai Kanadaan harjoittavat lentoyhtiöt antavat PNR-tietoja Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Koska komissio ei ole tehnyt päätöstä siitä, että Kanada takaisi riittävän tietosuojan tason, eivät EU:n alueelta operoivat lentoyhtiöt saa luovuttaa PNR-tietoja Kanadaan ilman, että Kanada antaa riittävät takeet henkilötietojen suojasta. Käytännössä riittävien takeiden antaminen edellyttää joko EU-Kanada PNR-sopimusta tai jäsenvaltioiden ja Kanadan kahdenvälisiä sopimuksia.

Euroopan yhteisö ja Kanada ovat allekirjoittaneet vuonna 2005 PNR-tietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan sopimuksen, joka on tullut voimaan maaliskuussa 2006. Sopimuksen voimassaolo on päättynyt jo syyskuussa 2009, eikä EU:lla ja Kanadalla ole tällä hetkellä voimassa PNR-sopimusta. PNR-tietojen siirtäminen Kanadaan on kuitenkin jatkunut koko ajan, ja Kanada on noudattanut PNR-tietojen käsittelyssä vuonna 2006 voimaan tulleessa sopimuksessa antamiaan sitoumuksia.

Nyt tehtävän sopimuksen tarkoituksena on luoda oikeudellinen perusta PNR-tietojen siirrolle ja taata PNR-tietojen siirroissa Kanadaan tietosuojan riittävä taso. Suomi on jo aikaisempia PNR-sopimuksia neuvoteltaessa katsonut, että PNR-tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolisiin eli ns. kolmansiin maihin tulee järjestää EU-tasolla, jotta tietojen luovutuksissa noudatettaisiin samoja sääntöjä koko EU:n alueella. Näin voidaan turvata EU:n kansalaisten yhdenvertainen kohtelu PNR-tietojen käsittelyssä ja välttää lentoyhtiöiden välisen kilpailun vääristyminen.

Valiokunta yhtyy E-kirjelmästä tarkemmin ilmenevään valtioneuvoston kantaan.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Ari Jalonen /ps
 • Anu Urpalainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto