HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2006 vp

HaVM 1/2006 vp - HE 223/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 223/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Matti Hietanen, opetusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • työministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkolakiehdotuksessa havaitusta asiasisältöön vaikuttamattomasta lainsäädäntöteknisestä virheestä pyydettävän lausunnon antaisi kirkolliskokouksen sijasta kirkkohallitus. Tämä nopeuttaisi ja helpottaisi kirkkolakiehdotuksen valmistelua opetusministeriössä ja käsittelyä eduskunnassa.

Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan virkaan otettava henkilö tai viranhaltija voitaisiin velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Ottaen huomioon eläkkeen kertymistä koskeviin säännöksiin vuoden 2005 alusta voimaan tulleet muutokset sekä muiden julkisyhteisöjen viranhaltijoiden eroamisiän korottamisen, viranhaltijan eroamisikä ehdotetaan korotettavaksi myös kirkkolaissa 68 vuoteen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkollisia vaaleja koskevia kirkkolain säännöksiä. Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että papinvaalin nimi muutetaan kirkkoherranvaaliksi. Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi kirkkoherranvaalin vaaliluettelon uudelleen laatimisajankohtaa lähemmäksi vaalia, jos se on lykkääntynyt oikaisuvaatimuksen ja valituksen johdosta. Seurakuntavaalien osalta ehdotetaan uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat seurakunnan jakamisen äänestysalueisiin.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää tärkeänä kirkkolain säätämismenettelyn joustavoittamista niin, että asiasisältöön vaikuttamattoman lainsäädäntöteknisen virheen oikaisemiseen liittyvän lausunnon antaminen siirtyy kirkolliskokoukselta kirkkohallituksen tehtäväksi. Saatavien kokemusten perusteella voitaisiin tulevaisuudessa harkita tällaisen virheen oikaisemisen mahdollistamista ilman lausuntomenettelyä.

Lakiehdotuksen 6 luvun 4 §:n 2 momentin ensimmäinen virke koskee henkilön velvoittamista esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkaan nimittämisen edellytyksenä. Momentin toisen virkkeen nojalla oikeudesta velvoittaa viranhaltija esittämään huumausainetestiä koskeva todistus on voimassa, mitä yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa säädetään. Valiokunta puoltaa käsiteltävänä olevan kirkkolakiin ehdotettavan muutoksen hyväksymistä ja toteaa samalla, että yksityisyyden suojaa työelämässä sääntelevän lain soveltamisala on lain 2 §:n 2 momentin perusteella laaja. Työntekijää koskevia kyseisen lain säännöksiä sovelletaan myös virkamieheen ja virkasuhteessa olevaan sekä näihin verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöön.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​