HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2014 vp

HaVM 1/2014 vp - HE 209/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta (HE 209/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia ja korkolakia.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtion virkamieslakiin säännös, jonka perusteella valtion virkasuhteeseen perustuvan saatavan suorituksen viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Virkamieslakiin ehdotettavan muutoksen vuoksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös korkolain soveltamisalaa koskevaa säännöstä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Mika Kari /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto