HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2003 vp

HaVM 11/2003 vp - LA 92/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (LA 92/2003 vp — Matti Väistö /kesk.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja eduskunnan hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

kansliapäällikkö Pirkko Mäkinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

kansliapäällikkö Mauri Lehmusto, Valtiontilintarkastajain kanslia

pääjohtaja Tapio Leskinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö

vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne, opetusministeriö

puheenjohtaja Ari Apilo, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry

luottamusmies Erja Paukkala, Valtiontalouden tarkastusviraston akavalaiset ry

puheenjohtaja Risto Palo, Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

professori Olli Mäenpää

professori Kaarlo Tuori

LAKIALOITE

Puhemiesneuvosto on ehdottanut säädettäväksi uuden lain eduskunnan virkamiehistä (PNE 1/2003 vp). Sillä korvataan 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan tullut eduskunnan virkamiehistä annettu laki.

Uuteen lakiin sisältyvät yhtenä kokonaisuutena eduskunnan virkamiehiä, virkasuhteita ja virkoja sekä virkaehtosopimuksia, työrauhaa ja työriitoja koskevat säännökset. Lakialoite täydentää puhemiesneuvoston ehdotusta.

Uuden eduskunnan virkamieslain johdosta lakialoitteessa ehdotetaan, että valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain virkamiesoikeudelliset säännökset kumotaan tarpeettomina.

Työtuomioistuimesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eduskunnassa käyttöön otettavasta virkaehtosopimusjärjestelmästä johtuvat muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti puhemiesneuvoston ehdottaman lain kanssa ja mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä esitetyin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta

7 §. Tarkastusviraston pääjohtaja.

Lakiehdotuksen 7 §:n 1 momentin mukaan pääjohtajan ratkaistaviin asioihin kuuluvat muun muassa asiat, jotka muussa laissa säädetään pääjohtajan ratkaistaviksi. Valiokunta ehdottaa lakiteksissä ilmaistavan, että muulla lailla tarkoitetaan eduskunnan virkamiehistä annettavaa uutta lakia. Pääjohtajan ratkaistavaksi kuuluvat asiat määrittyvät selkeästi muutettavan 7 §:n 1 momentin ja lakiehdotuksen 9 §:n nojalla.

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

2. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

1.

Laki

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiontalouden tarkastusvirastosta 14 päivänä heinäkuuta 2000 annetun lain (676/2000) 10—12 §,

muutetaan 7 §:n 1 momentti ja 9 § sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §

Tarkastusviraston pääjohtaja

Tarkastusviraston toimintaa johtaa pääjohtaja, jonka ratkaistaviksi kuuluvat ne tarkastusviraston asiat, (poist.) joita ei 15 §:ssä säädetä uhkasakkolautakunnan ratkaistaviksi tai joista ei viraston työjärjestyksessä muuta määrätä. Muun virkamiehen ratkaistavaksi ei saa siirtää asiaa, joka koskee eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa ( / ) pääjohtajan ratkaistavaksi säädettyä asiaa, eduskunnalle annettavaa kertomusta tai tarkastusviraston talousarvioehdotusta taikka tarkastusviraston toiminnan kannalta merkittävää muuta asiaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 ja 18 §

(Kuten LA)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

2.

Laki

työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/1974) 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1169/1998, seuraavasti:

1, 11 ja 13 §

(Kuten LA)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto