HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2008 vp

HaVM 11/2008 vp - HE 88/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 88/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, sisäasiainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • oikeusministeriö
 • Suomen Punainen Risti.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä. Ehdotuksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset punaisen puolikuun ja punaisen kristallin käytöstä. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita tarkistuksia.

Esitys liittyy Geneven vuoden 1949 yleissopimusten III lisäpöytäkirjan määräysten saattamiseen Suomessa voimaan. Samanaikaisesti esityksen kanssa eduskunnalle annetaan hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn uuden tunnusmerkin käyttöönottoa koskevan Geneven vuoden 1949 yleissopimusten III lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annettuun lakiin ehdotetut lisäykset punaisen puolikuun ja punaisen kristallin käytöstä johtuvat Geneven vuoden 1949 yleissopimusten (SopS 8/1955) sekä sen lisäpöytäkirjojen (SopS 82/1980) määräyksistä. Geneven yleissopimukset ja vuoden 1977 lisäpöytäkirjat sisältävät punaisen ristin tunnusmerkin ohella määräykset punaisen puolikuun tunnusmerkin käytöstä. Yleissopimusten III lisäpöytäkirja, jossa määrätään uudesta lisätunnuksesta, punaisesta kristallista, on hyväksytty Genevessä 7.12.2005. Uuden tunnusmerkin käyttöönottoa koskevan Geneven vuoden 1949 yleissopimuksen III lisäpöytäkirjan ratifioiminen luo Suomelle velvoitteen suojata punaisen kristallin tunnusmerkki kansallisesti.

Punaiseksi kristalliksi nimetty tunnus on tarkoitettu täydentämään vanhempia tunnuksia alueilla ja tilanteissa, joissa ristin tai puolikuun käyttö ei poikkeuksellisesti ole mahdollista. Punaisen puolikuun tunnusmerkin suojaamisesta on määrätty jo Geneven vuoden 1949 yleissopimuksissa ja vuoden 1977 lisäpöytäkirjoissa, mutta toistaiseksi sitä ei ole suojattu Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Näiden muutosten lisäksi lakiin on ehdotettu tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen