HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2009 vp

HaVM 11/2009 vp - HE 117/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta (HE 117/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • liikenne- ja viestintäministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnalle vuosina 2009—2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovelletaan kuitenkin vuoden 2009 alusta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas
 • Satu Taiveaho /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto