HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2014 vp

HaVM 11/2014 vp - HE 42/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2014 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 42/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaseutuvirasto
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettua lakia niin, että siihen lisättäisiin säännökset vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallinto- ja todentamisviranomaisesta, toimenpideohjelman valmistelusta sekä rahaston teknisen avun hyväksyttävyydestä.

Lisäksi Maaseutuvirastosta annettua lakia esitetään muutettavaksi niin, että Maaseutuviraston tehtäviin lisättäisiin vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallintoviranomaistehtävät.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Mika Kari /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Lasse Hautala /kesk
 • Arja Juvonen /ps
 • Kari Tolvanen /kok
 • Anu Urpalainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne