HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ  13/2001 vp

HaVM 13/2001 vp - VJL 4/2001 vp HE 110/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen kirjelmän eduskunnalle sen johdosta, että tasavallan presidentti on jättänyt vahvistamatta eduskunnan 1 päivänä kesäkuuta 2001 hallituksen esityksen HE 110/2000 vp pohjalta hyväksymän lain ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp, HaVM 6/2000 vp, VJL 4/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö

VAHVISTAMATTA JÄTETTY LAKI

Tasavallan presidentti on 14.6.2001 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 1.6.2001 hyväksymän lain ampuma-aselain muuttamisesta sen johdosta, että lain voimaantulosäännöksen mukaan lain olisi pitänyt tulla voimaan 1.1 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perustuslain 78 §:n mukaan vahvistamatta jäänyt laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä. Perustelujen mukaan vahvistamatta jääneeseen lakiin voidaan tehdä asiasisältöön vaikuttamattomia vähäisiä teknisiä muutoksia (HE 1/1998 vp s. 129 viittauksineen).

Hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että voimaantulosäännökseen tehdään teknisluonteinen muutos.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että laki hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti:

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

(2—5 mom. kuten VJL 4/2001 vp)

_______________

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Matti Saarinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri  Jukka Savola