HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2013 vp

HaVM 13/2013 vp - HE 47/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 47/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Sini Lahdenperä, opetus- ja kulttuuriministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus

kirkkoherra Pertti Simola, Malmin seurakunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö
 • Väestörekisterikeskus
 • Suomen kirkon pappisliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että Suomessa asuva kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voisi liittyä kirkon jäseneksi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi kirkkoherranvaalia koskevia säännöksiä siten, että kirkkoherranvaalissa olisi käytettävissä kaksi vaihtoehtoista vaalitapaa, välitön tai välillinen vaali. Kirkkoherra valittaisiin ensisijaisesti välittömällä vaalilla, joka pääosin vastaa nykyistä kirkkoherranvaalia. Ylimääräistä vaalisijaa koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi.

Seurakunnan pyynnöstä tuomiokapituli voisi päättää, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaisi kirkkovaltuusto tai seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvosto. Välillisessä vaalissa ei olisi tuomiokapitulin suorittamaa ehdollepanoa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi säännöksiä aloiteoikeudesta hiippakuntavaltuustoon. Aloiteoikeutettujen joukkoa laajennettaisiin siten, että aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon olisi nykyisten aloiteoikeutettujen lisäksi vähintään kymmenellä hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutetulla jäsenellä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys koostuu kolmesta eri asiakokonaisuudesta. Kirkkoherran vaalitavan muutoksella pyritään muuttamaan valintaprosessi sellaiseksi, että se tukee parhaan mahdollisen hakijan valintaa kirkkoherran virkaan. Tavoitteena on myös lyhentää ja yksinkertaistaa valintamenettelyä. Vaihtoehtoisten vaalitapojen avulla voidaan nykyistä paremmin ottaa huomioon paikallisseurakunnan tarpeet ja alueellinen tuntemus. Kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi myös Suomessa asuvan, kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen mahdollisuudesta liittyä kirkon jäseneksi. Tällä pyritään turvaamaan kirkon perustehtävän toteuttamista maassa asuvien ulkomaalaisten parissa ja vahvistamaan positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Lisäksi aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustoon laajennetaan, mikä lisää seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • jäs. Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​