HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp

HaVM 15/2001 vp - VJL 5/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen kirjelmän eduskunnan 19 päivänä kesäkuuta 2001 hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) pohjalta hyväksymien arpajaislain, lain arpajaisverolain muuttamisesta, lain rahankeräyslain muuttamisesta, lain viihdelaitelain muuttamisesta, lain rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lain rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, lain näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja lain raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä vahvistamatta jättämisestä (VJL 5/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 36/2001 vp), joka on tämän mietinnön liitteenä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho, sisäasiainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ahvenanmaan lääninhallitus
 • Ahvenanmaan maakuntahallitus.

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

Tasavallan presidentti on 7.9.2001 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 19.6.2001 hyväksymät lait arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EV 91/2001 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perustuslain 78 §:n mukaan vahvistamatta jäänyt laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä.

Hallintovaliokunta viittaa tästä asiasta antamaansa mietintöön HaVM 10/2001 vp ja perustuslakivaliokunnan hallituksen kirjelmän johdosta hallintovaliokunnalle antamaan lausuntoon PeVL 36/2001 vp.

Arpajaislakiesityksestä antamassaan mietinnössä valiokunta on todennut lakiehdotuksen olevan hallituksen esityksen mukaisessa muodossaan välineneutraali. Tämä tarkoittaa sitä, että laki koskee kaikenlaisia vastikkeellisia arpajaisia niiden toimeenpanotavasta riippumatta.

Hallituksen esityksessä ei ollut Internetissä harjoitettavaan pelitoimintaan liittyviä erityissäännöksiä. Eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä ehdotetussa muodossa hyväksymät ensimmäisen lakiehdotuksen 5 §:n uudet 2 ja 3 momentti, jotka koskevat Ahvenanmaan maakunnassa puhelimen, Internetin tai muun niihin verrattavan tietoteknisen sovelluksen välityksellä toimeenpantavia arpajaisia, muodostavat poikkeuksen tästä välineneutraliteetin periaatteesta.

Hallintovaliokunta kiinnittää de lege ferenda -näkökulmasta valtioneuvoston huomiota siihen, että arpajaislain tulee olla alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti välineneutraali. Tämän vuoksi lain 5 §:n 2 ja 3 momentin säännökset on syytä kumota tai muuttaa kiireellisesti jo ennen lain voimaantuloa.

Tämän johdosta valiokunta katsoo, että hallituksen tulee kiireellisesti antaa tätä tarkoittava uusi esitys eduskunnalle.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että vahvistamatta jääneinä palautuneet lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina paitsi lakien voimaantulosäännökset näin kuuluvina (valiokunnan muutosehdotukset 1—8).

Valiokunnan muutosehdotus 1

1.

Arpajaislaki

68 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

(2 ja 3 mom. kuten vahvistamatta jääneenä palautuneessa laissa)

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 2

2.

Laki

arpajaisverolain muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 3

3.

Laki

rahankeräyslain muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 4

4.

Laki

viihdelaitelain muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 5

5.

Laki

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 6

6.

Laki

rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 7

7.

Laki

näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Valiokunnan muutosehdotus 8

8.

Laki

raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä

3 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

(2 mom. kuten vahvistamatta jääneenä palautuneessa laissa)

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

apulaispääsihteeri  Jouni Vainio

apulaissihteeri  Jukka Savola