HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

HaVM 15/2006 vp - HE 139/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta (HE 139/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Lauri Aaltonen ja erikoistutkija Oivi Heinonen, ulkoasiainministeriö

puheenjohtaja, lehdistöneuvos Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry

HALLITUKSEN ESITYS

Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden perusteella ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan tarkemmin säätää korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä esitetään ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) säädettyjä asetuksenantovaltuuksia täsmennettäväksi, jotta korvauksien suuruutta ja maksamistiheyttä voitaisiin eräissä tapauksissa rajoittaa. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoo, että lakiehdotuksen 10 §:ään esitetyissä täsmennyksissä on tosiasiassa kysymys korvauksen saamisen edellytyksistä eikä esimerkiksi maksujen ajoittamisesta. Perustuslain mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain esitystä koskevan perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 41/2005 vpHE 50/2005 vp) mukaan laista tulee ilmetä muun muassa, millä edellytyksillä virkamiehellä on oikeus saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin korvauksen suuruus määräytyy. Edellä olevan vuoksi lain 10 §:n säännöksiä on tarpeen täydentää ja täsmentää kotilomamatkojen, tapaamismatkojen ja lähisukulaisen kuoleman johdosta tehtyjen matkojen korvauksia koskevilta osin.

Lisäksi valiokunta ehdottaa oikaistavaksi lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen sanamuodon vastaamaan lain 596/2006 muotoilua. Hallituksen esitykseen sisältyvään lain 12 §:n muutokseen on vain lisätty katkoviiva.

Nyt käsiteltävänä oleva lain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006 eli samanaikaisesti lain 596/2006 kanssa. Valiokunta puoltaa voimaantulosäännöksessä lain voimaantuloajankohdan jättämistä kuitenkin varmuuden vuoksi avoimeksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 1, 2 ja 4 momentti ja 12 §:n 3 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti ja 10 §:ään uusi 2—4 momentti, jolloin muutettu 2 ja 4 momentti sekä nykyinen 3 momentti siirtyvät 5—7 momentiksi, seuraavasti:

6 §

(Kuten HE)

7 §

Muuttokorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä sekä muuttokuutioiden ja -reittien korvausmääristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Matkakorvaukset

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten muuttomatkoista ja Suomeen kohdistuvista kotilomamatkoista, virkamiehen ja asemamaan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen tapaamismatkoista sekä lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

Oikeus korvaukseen edestakaisesta kotilomamatkasta on joka toinen vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopassa, ja joka vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopan ulkopuolella. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että virkamiehen toimikausi asemapaikalla on alkanut viimeistään korvausvuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä, sekä yhtäjaksoisesti Suomessa vietettävä kohtuullinen vuosiloma- tai muu oleskelujakso, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen muuttaa Suomeen tai jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamiehen virkasuhde päättyy. (Uusi 2 mom.)

Virkamies voi saada tapaamismatkakorvausta enintään kahdesta virkamiehen tai asemapaikan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta vuodessa. Tarkemmat säännökset korvattavista matkoista ja korvauksen määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. (Uusi 3 mom.)

Edellä 1 momentissa mainitulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa lain 2 §:ssä tarkoitettua perheenjäsentä, virkamiehen tai hänen puolisonsa vanhempaa taikka virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin tämän lain 2 §:n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Kuolemantapauksen johdosta tehdyn matkan korvattavia kustannuksia ovat virkamiehen, hänen puolisonsa tai muun mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneella perheenjäsenellä. Oikeus korvaukseen on saman kuolemantapauksen yhteydessä enintään yhdestä edestakaisesta matkasta ja vain, jos virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta yksityisesti ottamansa vakuutuksen perusteella. (Uusi 4 mom.)

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muuttomatkoista ja yhdestä vuosittaisesta Suomen ja asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelussuhde jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Kotiapulaisen kotilomamatkan korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että kotiapulainen oleskelee matkallaan Suomessa yhtäjaksoisesti kohtuullisen ajan, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. (5 mom. lain 596/2006 2 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1—5 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 6 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. (7 mom. lain 596/2006 4 mom.)

12 §

Olosuhdekorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2006.

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne