HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2012 vp

HaVM 15/2012 vp - HE 43/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta 2012 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 43/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lakimies Johanna Erkkilä, ulkoasiainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö
 • puolustusministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Luxemburgin välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Luxemburgin välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede- ja yritysasioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi.

Sopimus tulee voimaan, kun jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet on saatettu loppuun, on otettu vastaan. Sopimuksen voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä olevan Suomen ja Luxemburgin välisen sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten välisessä yhteistyössä vaihdettavan tai syntyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen. Sopimusta ei sovelleta ainoastaan viranomaisten välisiin suhteisiin, vaan se koskee myös sellaisen salassa pidettävän erityistiedon suojaamista, jota vaihdetaan osapuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken. Sopimus parantaa näin ollen myös suomalaisten yritysten kilpailuasemaa.

Sopimuksen määräykset vastaavat kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) säännöksiä sekä jo aiemmin voimaansaatettujen Suomen tekemien kahdenvälisten tietoturvallisuussopimusten määräyksiä. Koska pyrkimyksistä huolimatta ei ole saatu aikaan monenkeskistä kansainvälistä tietoturvasopimusta, joudutaan solmimaan edelleen kahdenvälisiä sopimuksia. Viimeksi valiokunnan käsiteltävänä on ollut Pohjoismaiden välillä tehty tietoturvasopimus (HaVM 22/2010 vpHE 245/2010 vp).

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 §:n muuttamista, koska suomenkielisessä lakitekstissä sopimuksen allekirjoituspaikkana pykälässä mainitaan virheellisesti Helsinki, vaikka sopimus on allekirjoitettu Brysselissä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto