HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2005 vp

HaVM 16/2005 vp - HE 160/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta (HE 160/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Pelastusopisto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin tekninen ylläpito voidaan siirtää sisäasiainministeriöltä Pelastusopistolle ja että Pelastusopisto voisi käyttää toimenpiderekisterissä olevia tietoja pelastustoimen valtakunnallisten tilastojen laatimista varten. Sisäasiainministeriön tarkoituksena on Pelastusopiston kanssa käytävien tulosneuvottelujen perusteella antaa tehtävät Pelastusopiston hoidettaviksi vuoden 2006 alusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​