HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2008 vp

HaVM 16/2008 vp - HE 147/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta (HE 147/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö

johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki kumottaisiin. Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle olisi mahdollista vuoden 2012 loppuun. Seudullinen toimielin voisi vastata kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi Oulun seudulla voitaisiin päättää yhteisestä yleiskaavasta vuoden 2012 loppuun.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunta on vuoden 2006 valtiopäivillä hyväksynyt lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007). Tämän PARAS-hankkeen tavoitteet ovat joka suhteessa laajemmat ja syvemmät kuin seutuyhteistyökokeilulla (HaVM 31/2006 vpHE 155/2006 vp). Valiokunta yhtyy hallituksen esityksestä ilmenevään näkemykseen, että kunta- ja palvelurakenneuudistus on käytännössä korvannut valtakunnallisesti seutuyhteistyökokeilun. Valiokunta pitääkin perusteltuna seutuyhteistyökokeilusta annetun lain (560/2002) kumoamista hallituksen esityksestä ilmenevin tavoin.

Samalla valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvää sääntelyehdotusta, joka mahdollistaa Oulun seudulla ja Kuuma-seudulla kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtämisen julkisoikeudelliselle seudulliselle toimielimelle aina vuoden 2012 loppuun saakka.

Seutuyhteistyökokeilusta annetun lain (560/2002) 14 §:n nojalla seudullinen toimielin voi toimia kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatijana ja toimeenpanijana. Mainittua 14 §:ää on tulkittu siten, ettei seudullinen toimielin voi kuitenkaan olla taho, jolle maksetaan kehittämishankkeita koskeva valtionavustus. Sen sijaan 14 a §:n mukaan seudullinen toimielin voi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 19 b §:n mukaisena valtionavustuksen saajana. Asiallisesti tätä 19 b §:ää vastaa nykyisin mainitun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 5 b §. Saadun selvityksen mukaan viittaus 19 b §:ään riittää takaamaan sen, että seudullinen toimielin voi tulevaisuudessakin olla kehittämishankkeiden valtionavustuksen hakijana ja tuen saajana. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 1. lakiehdotuksen 2 §:ään lisättäväksi viittauksen seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 14 a §:n 2 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

seutuyhteistyökokeilusta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään

1 §

(Kuten HE)

2 §

(1 mom. kuten HE)

Lain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla Kuuma-seudulla ja 10 kohdassa tarkoitetulla Oulun seudulla voidaan kuitenkin soveltaa 3 ja 4 §:ssä säädettyä mahdollisuutta siirtää kunnan tehtäviä ja päätösvaltaa seudulliselle toimielimelle, (poist.) 14 §:ssä säädettyä mahdollisuutta siirtää kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpano sekä 14 a §:n 2 momentissa säädettyä mahdollisuutta toimia valtionavustuksen saajana. Oulun seudulla voidaan lisäksi soveltaa 7 §:ssä säädettyä mahdollisuutta vahvistaa kokeiluseudun yhteinen yleiskaava. Lain 18 §:n 1 momenttia sovelletaan seudulliseen toimielimeen, jolle kunnan tehtäviä tai päätösvaltaa on tämän momentin nojalla siirretty. Tässä momentissa mainittuja säännöksiä voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2012.

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • tp.pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto