HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2009 vp

HaVM 16/2009 vp - HE 162/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 162/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö

toimitusjohtaja Markku Sauri, Hallinnon kehittämiskeskus HAUS

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetulla lailla uudistettaisiin nykyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältäisi myös säännökset Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana.

Haus kehittämiskeskus Oy siirtyi 1.5.2007 lukien valtiovarainministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kansliaan perustetun uuden omistajaohjausosaston alaisuuteen. Nyt käsiteltävällä hallituksen esityksellä yhtiö on tarkoitus palauttaa valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja ohjaukseen. Samalla Haus kehittämiskeskus Oy ehdotetaan muutettavaksi valtion sidosryhmäyksiköksi (in-house). Hankintalain 10 §:n tarkoittamana hankintayksikköön sidossuhteessa olevana yksikkönä yhtiö tarjoaisi toimialansa mukaisia palveluja pääasiassa valtionhallinnolle ja olisi valtionhallinnossa suljettu pois hankintalain pakottavien kilpailuttamissäännösten piiristä.

Haus kehittämiskeskus Oy:n nimi

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön nimi on Haus kehittämiskeskus Oy. Yhtiöjärjestyksessä ei ole ruotsinkielistä nimeä. Tämän vuoksi yhtiön nimi on Haus kehittämiskeskus Oy myös ruotsinkielisessä lakiehdotuksessa.

Yhtiön asiakaskunta

Hallintovaliokunta toteaa, että lakiehdotuksen 3 §:n sisältämää luetteloa yhtiön asiakkaista ei ole pidettävä tyhjentävänä. Siten myös muun muassa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen palveleminen ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijoille ja kirkolliskokouksen valiokuntien sihteereille annettava säädösvalmistelukoulutus ovat pykälää muuttamatta täysin mahdollisia, mikäli palveluille riittää kysyntää. In-house-ajatus pitää lisäksi sisällään mahdollisuuden ottaa 10 prosenttiin asti asiakkaita myös sidosyksikköpiirin ulkopuolelta.

Ruotsinkieliset palvelut

Valiokunta toteaa, että osakeyhtiön on toimittava kannattavasti eikä yhtiötä voi velvoittaa järjestämään koulutusta, jolle ei ole olemassa riittävästi kysyntää. Jos kysyntää ruotsinkielisten palveluiden osalta kuitenkin on, on niitä syytä pyrkiä toteuttamaan kannattavan toiminnan ehdoin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas
 • Satu Taiveaho /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen