HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2004 vp

HaVM 17/2004 vp - LA 71/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta (LA 71/2004 vp — Matti Väistö /kesk ym.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

puheenjohtaja Ari Apilo, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

puheenjohtaja Heikki Vaakanainen, Eduskunnan ammattiosasto ry

LAKIALOITE

Vuoden 2005 alusta voimaan tuleva valtion eläkelain muutos (679/2004), joka koskee myös eduskunnan virkamiehiä, mahdollistaa joustavan eläkkeelle siirtymisen 63 ja 68 ikävuoden välillä, ja eläketurvaa voi kartuttaa 68-vuotiaaksi saakka. Tämän vuoksi aloitteessa ehdotetaan eduskunnan virkamiesten pakollisen eroamisiän nostamista valtionvirkamieslain (750/1994) tapaan nykyisestä 65 vuodesta 68 vuoteen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lainsäädännön soveltamisessa valiokunta kiinnittää huomiota hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamiseen. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto