HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2006 vp

HaVM 17/2006 vp - HE 73/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 73/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

hallituksen puheenjohtaja Pekka Alanen ja toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, Kuntien takauskeskus

johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto

lakimies Marja Kauppila, Kuntien eläkevakuutus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Kilpailuvirasto
 • Kuntarahoitus Oyj.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia.

Niiden saatavien piiriä, joiden vakuutena voidaan käyttää takauskeskuksen myöntämää takausta, ehdotetaan täsmennettäväksi. Esityksessä ehdotetaan myös luovuttavaksi takauskeskuksen toimintaa ohjaavasta sisäasiainministeriön vahvistamasta ohjesäännöstä. Samalla osa nykyiseen ohjesääntöön sisältyvistä määräyksistä ehdotetaan lainsäädännön alaan kuuluvina siirrettäviksi lakiin. Tällaisia olisivat määräykset, jotka koskevat takauksen myöntämisen edellytyksiä ja takauksen suhdetta Euroopan yhteisön valtiontukisäännöksiin, takauskeskuksen rahastoon siirrettyjen varojen sijoittamista ja käyttöä sekä takauskeskustarkastajan toimivaltuuksia.

Takauskeskuksen rahastoa voitaisiin nykyisestä poiketen käyttää tilapäisesti myös järjestelyihin, joilla estetään takauskeskusta välittömästi uhkaavan maksuvelvoitteen syntyminen.

Tarkempia määräyksiä takauskeskuksen toimielimistä sekä niiden kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta sekä muusta takauskeskuksen toiminnasta annettaisiin takauskeskuksen valtuuskunnan hyväksymässä johtosäännössä.

Esityksen mukaan takauskeskuksen jäsenyhteisöiksi voisivat liittyä myös kunnat, jotka eivät tällä hetkellä ole takauskeskuksen jäseniä. Takauskeskuksen hallinnon ja tilien tarkastusta varten valittava tilintarkastusyhteisö ja takauskeskuksen valvonnasta vastaava takauskeskustarkastaja voitaisiin valita vuotta pidemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Säännöksiä takauskeskuksen jäsenyhteisöinä olevien kuntien oikeudesta hakea muutosta takausvastuun kattamiseksi kunnilta perittäviä maksuosuuksia koskeviin päätöksiin ehdotetaan täsmennettäviksi.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella on tarkoitus ajanmukaistaa kuntien takauskeskuksesta annettua lakia siten, että kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän toimivuus voidaan turvata muuttuneessa toimintaympäristössä. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös perustuslaista johtuvat lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Lisäksi voimassa olevaa lakia ehdotetaan täsmennettäväksi ja takauskeskuksen toimivaltaa eräiltä osin laajennettavaksi.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​