HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2006 vp

HaVM 18/2006 vp - HE 101/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta (HE 101/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, sisäasiainministeriö

neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

pääsihteeri Mikko Nygård, Palosuojelurahasto

ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Etelä-Suomen lääninhallitus
 • Vakuutusvalvontavirasto
 • Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Ehdotuksen mukaan palosuojelumaksun maksuunpano ja tilitys keskitettäisiin Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Laista poistettaisiin mahdollisuus myöntää yleisavustusta muille kuin pelastusalalla toimiville järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Avustuksen laskentatapa muutettaisiin vastaamaan vakiintunutta käytäntöä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varoja käytetään palo- ja pelastustoimen edistämiseen. Rahaston varat muodostuvat palovakuutusmaksuista perittävistä palosuojelumaksuista. Palosuojelumaksun maksuunpanon toimittaa sen läänin lääninhallitus, jossa suomalaisella vakuutuksenantajalla on kotipaikka tai jossa ulkomaisen vakuutuksenantajan edustusto sijaitsee. Lääninhallitus puolestaan suorittaa maksut rahastoon. Suurin osa vakuutuksenantajien kotipaikoista sijoittuu Etelä-Suomen läänin alueelle. Valiokunta pitää perusteltuna, että palosuojelumaksun maksuunpano ja tilitys keskitetään Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

Säädettävän lain nojalla rahastosta voidaan myöntää yleisavustuksia ainoastaan pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Erityisavustusta voidaan sen sijaan myöntää nykyiseen tapaan myös kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Ehdotettu sääntely vastaa rahaston vakiintunutta käytäntöä, joka on sovitettu yhteen valtionosuusjärjestelmän kanssa siten, että avustukset on käytännössä kohdistettu valtiontukijärjestelmien ulkopuolella olevaan toimintaan ja hankkeisiin. Tässä yhteydessä voidaan todeta vielä, että palosuojelurahastolla on myös vastaisuudessa mahdollisuus myöntää erityisavustusta kunnille esimerkiksi käytettäväksi kuntien omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden paloasemien rakentamishankkeisiin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​