HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2010 vp

HaVM 18/2010 vp - HE 180/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kotikuntalain muuttamisesta (HE 180/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö

kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus

hallituksen puheenjohtaja, Hyvinkään maistraatin päällikkö Tom Marsti, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Helsingin maistraatti
 • Lapin maistraatti
 • Vantaan maistraatti
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotikuntalain säännöksiä, jotka koskevat maistraatin toimivallan määräytymistä muutto- ja maastamuuttoilmoituksista johtuvien kotikuntamerkintöjen tekemisessä väestötietojärjestelmään ja kotikunnassa olevaa asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä eräissä rutiiniluonteisissa tapauksissa. Maistraatin toimivallan määräytymisen alueellisista rajoituksista kotikuntamerkintöjen tekemisessä ehdotetaan luovuttavaksi. Merkinnän tekemiseen liittyvät tehtävät voitaisiin jakaa maistraattien kesken laissa säädetyin edellytyksin. Tarkemmat säännökset tehtävien jaosta annettaisiin valtiovarainministeriön asetuksella.

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan saman kunnan alueella tapahtuvissa selvissä ja yksinkertaisissa muutoissa merkintä asuinpaikasta voitaisiin tehdä väestötietojärjestelmään suoraan ilmoituksen perusteella.

Samalla kotikuntalain säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekniset tarkistukset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa maistraattien välinen erikoistuminen ja työn tasaaminen. Lisäksi esityksen tavoitteena on nopeuttaa muuttoilmoitusten käsittelyä ja sitä kautta parantaa palvelua.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Antti Rantakangas /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto