HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2012 vp

HaVM 18/2012 vp - HE 127/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta (HE 127/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö

maankäyttöpäällikkö Harri Palo, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättäväksi uusi säännös hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja päätöstoimivallasta. Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset, jolloin maksut vastaisivat paremmin myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan tulee periä hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lainmuutos merkitsee käytännössä sitä, että seurakunnat eivät enää voi tarjota kyseisiä palveluita kokonaan maksutta. Maksuja koskevan päätöksen perusteluista tulee myös käydä ilmi hautaustoimesta aiheutuvat kustannukset. Maksuja ei kuitenkaan välttämättä tule nostaa todellisten tuotantokustannusten tasolle. Hautaustoimilain (457/2003) 6 §:n 3 momentissa säädetyn poikkeuksen nojalla velvollisuus maksujen perimiseen ei koske rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa hautasijoja.

Hautaustoimilaissa määritetään maksujen enimmäismääräksi palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Maksujen sääntely koskee niitä palveluita, jotka liittyvät seurakuntien tehtävään yleisten hautausmaiden ylläpitäjänä, esimerkiksi hautasijamaksut, haudan avaaminen ja peittäminen sekä haudan perushoito. Sääntely ei koske esimerkiksi siunauskappelin, kirkon tai muun vastaavan tilan vuokrausta tai kellojen soittoa, jotka eivät suoraan liity hautaustoimilain mukaisiin velvoitteisiin.

Esityksellä pyritään tasaamaan hautaustoimen maksujen eroja seurakuntien välillä. Tarkoituksena on, että maksuilla katetaan ne hautaustoimen kustannukset, joita seurakuntien saama yhteisöveron tuotto ei kata ottaen huomioon myös muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kulut. Nykyisin vaje on katettu kirkollisverolla. Tavoitteena on siirtää nämä kulut katettaviksi hautaustoimen maksuilla. Esityksen perusteluista ilmenee, että hautaustoimen maksuista on järjestettävä seurantaa ja että kustannuslaskentaa kehitetään päätöksenteon tueksi. Jatkossa seurakuntien hautaustoimen omakustannushintoja voitaisiin seurata vuosittaisista taloustilastoista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne