HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2004 vp

HaVM 19/2004 vp - HE 208/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta (HE 208/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren, Suomen Pankki

päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi Suomen Pankin virkamiehistä annettuun lakiin sisältyviä säännöksiä virkamiesten velvollisuudesta antaa selvitys viran hoitoon mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksistaan. Selvitysvelvollisuuden piiriin otettaisiin kaikki virkamiehet, joilla on muuten kuin satunnaisesti pääsy salassa pidettäviin taloudellisiin tietoihin. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi valtion eläkelakiin tehtyjä muutoksia vastaava säännös Suomen Pankin oikeudesta antaa ja saada eläketurvan toimeenpanossa tarvittavia välttämättömiä tietoja sekä säännös Suomen Pankin virkamiesten eroamisiän nostamisesta valtion virkamiesten eroamisikää vastaavasti 68 ikävuoteen.

Rahoitustarkastuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomen Pankin virkamiehiä koskeva velvoite antaa selvitys viran hoitoon mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksista tulisi vastaavassa laajuudessa koskemaan myös Rahoitustarkastuksen virkamiehiä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​