HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2010 vp

HaVM 19/2010 vp - HE 186/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

komentaja Matti Lallukka, neuvottelupäällikkö Mika Saarinen ja ylitarkastaja Viivi Männikkö, sisäasiainministeriö

pääluottamusmies Juha Masalin, Merivartioliitto ry

pääluottamusmies Markku Pietikäinen, Rajavartioliitto ry

kapteeniluutnantti Paul Karle, Upseeriliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö, poliisiosasto
 • puolustusministeriö
 • Tullihallitus
 • Suomen Meripelastusseura ry
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia. Siihen tehtäisiin rajavartiolaitoksen hallintorakenteen uudistumisesta johtuvat tarvittavat säädösmuutokset. Sisäasiainministerin päätöksen mukaisesti rajavartiolaitoksessa lakkautetaan raja- ja merivartioalueet sekä niiden johtopaikat vuoden 2011 alusta lukien.

Rajavartiolain, rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain, ulkomaalaislain sekä pakkokeinolain viittaukset raja- ja merivartioalueisiin sekä aluepäälliköiden tehtäviin muutettaisiin vastaamaan uutta hallintorakennetta. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita muutoksia raja- ja merivartiostojen johtamisjärjestelmän selkiyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Rajavartiolaitoksessa siirrytään kaksiportaiseen johtamisjärjestelmään lakkauttamalla rajavartiostostojen rajavartioalueet ja merivartiostojen merivartioalueet sekä näiden alueiden johtopaikat. Vuoden 2011 alusta lukien raja- ja merivartioasemat sekä rajatarkastusasemat ovat suoraan vartiostojen komentajien alaisuudessa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on kohdentaa aiemmin hallinto- ja tukitehtäviin sidottua työpanosta operatiiviseen toimintaan raja- ja merialueilla. Johtamisjärjestelmän ja hallinnon tehostamisella sekä resurssien kohdentamisella operatiiviseen toimintaan huolehditaan Rajavartiolaitoksen kyvystä suoriutua asianmukaisella tavalla tehtävistään.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen käytännön toimeenpanossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Antti Rantakangas /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​