HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

HaVM 2/2001 vp - HE 15/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori, sisäasiainministeriö

Lisäksi ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, tietosuojavaltuutettu, Tullihallitus ja Ulkomaalaisvirasto ovat antaneet kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen Amsterdamin sopimuksella sisällytetyn Schengenin säännöstön soveltaminen alkaa Suomessa Euroopan unionin neuvoston 1 päivänä joulukuuta 2000 tekemän päätöksen mukaisesti 25 päivänä maaliskuuta 2001. Schengenin säännöstön keskeinen sisältö on se, että sopimuspuolten sisärajat saadaan ylittää vapaasti ilman rajatarkastuksia. Rajatarkastukset voidaan kuitenkin palauttaa erityisestä syystä.

Esityksessä ehdotetaan rajavartiolaitoksesta annettua lakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös sisärajatarkastusten palauttamisessa noudatettavasta menettelystä.

Schengenin säännöstössä edellytetään Euroopan yhteisön ulkorajojen tarkastuksen tehostamista. Esitykseen sisältyy ehdotus rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamiseksi siten, että rajatarkastusten yhteydessä voitaisiin viranomaisrekistereihin tallettaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjan ja henkilötietojen lisäksi myös hänen valokuvansa. Muutos tehostaisi ulkomaalaisten maahantulon ja maastalähdön valvontaa ja mahdollistaisi eräiden uusien rajatarkastuksessa käytettävien teknisten apuvälineiden kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti Schengenin säännöstön soveltamisen alkamisen kanssa eli 25 päivänä maaliskuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Pekka Nousiainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​