HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp

HaVM 2/2002 vp - HE 2/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta (HE 2/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö

toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi säännös perinteiseen kirkolliseen arvonimikäytäntöön kuuluvasta piispan ja tuomiokapitulin oikeudesta myöntää eräitä arvonimiä.

Seurakuntien avustusjärjestelmän kehittämiseksi ehdotetaan muutoksia kirkkolakiin ja kirkon keskusrahastosta annettuun lakiin. Kirkon keskusrahaston varoja voitaisiin käyttää vähävaraisten seurakuntien tukemisen lisäksi myös seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntarakenteen kehittämiseen.

Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi kilpailuneuvoston lakkauttamisesta ja sen tehtävien siirtämisestä markkinaoikeudelle aiheutuva muutos.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja Tiura /kok
 • vjäs. Pertti Hemmilä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​