HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2004 vp

HaVM 20/2004 vp - HE 197/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta (HE 197/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

työmarkkinalakimies Antti Hakala, Kunnallinen työmarkkinalaitos

neuvottelupäällikkö Mika Hämäläinen, Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:tä

työmarkkinalakimies Keijo Tarvainen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry edustaen Kunta-alan unionia

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annettu laki kumotaan. Henkilökunnan asema mainitussa laissa tarkoitetuissa siirtotapauksissa määräytyisi jatkossa kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin sisältyvien viranhaltijan ja työntekijän asemaa liikkeen luovutuksessa koskevien säännösten mukaisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto