HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2009 vp

HaVM 20/2009 vp - HE 233/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta (HE 233/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius ja hallitusneuvos Pekka Järviö, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä
 • puheenjohtaja Timo Leppänen, Kainuun Yrittäjät ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 sekä eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annettujen lakien voimassaoloa vuoteen 2011. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset.

Sosiaaliturvamaksuvapautusta sovellettaisiin nykyisten lakien mukaisesti edelleen Kainuun maakunnassa, Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen, Ylitornion, Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Rautavaaran, Valtimon ja Hailuodon kunnissa sekä Naantalin kaupungissa vuonna 2009 lakkautetun Velkuan kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungissa vuonna 2009 lakkautettujen Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien alueella.

Sosiaaliturvamaksun vapautuksen johdosta maksuja menetettäisiin edelleen 10,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kansaneläkemaksun poistamisen vuoksi vapautus koskisi vuodesta 2010 vain työnantajan sairausvakuutusmaksua. Sosiaaliturvamaksujen vapautuksen enimmäismäärä olisi edelleen 30 000 euroa työnantajaa kohden kultakin palkanmaksuvuodelta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 (1200/2002) on tullut voimaan vuoden 2003 alusta (HaVM 11/2002 vpHE 120/2002 vp). Kyseistä maksuvapautuslakia, jonka voimassaoloa on aiemmin jatkettu kuluvan vuoden loppuun saakka, sovelletaan laissa mainitulla kokeilualueella (3 §).

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annettu laki (1094/2004) on puolestaan tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 (HaVM 18/2004 vpHE 144/2004 vp). Tätä Kainuun maksuvapautuslakia sovelletaan Kainuun maakunnan alueella.

Valiokunta puoltaa molempien lakien voimassaoloajan jatkamista nykyisen vaikean taloustilanteen vuoksi hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla vuoden 2011 loppuun saakka. Sosiaaliturvamaksuvapautusta sovelletaan vastaisuudessakin voimassa olevien lakien mukaisilla alueilla.

Aluehallintouudistuksen yhteydessä perustettavista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (HaVM 13/2009 vpHE 59/2009 vp) sekä verohallinnon uudistamisesta aiheutuvat tekniset muutokset on tarpeen tehdä hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla molempien lakien 7 §:ään.

Lisäksi hallintovaliokunta ehdottaa aluehallintouudistukseen viitaten läänijaon siirtyessä historiaan 1.1.2010, että voimassa olevan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n 1 momentista ilmenevä kokeilualue määritellään kunnittain läänien sijasta maakuntajaon pohjalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

2.

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 2002 työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain (1200/2002) nimike, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, nimike, 4 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1112/2005, 3 §:n 1 momentti laissa 1034/2008 ja 7 §:n 2 momentti laissa 1056/2006 , seuraavasti:

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2011

3 § (Uusi)

Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun työnantajaan, jolla on tuloverolain (1535/1992) 13 a §:ssä tarkoitettu kiinteä toimipaikka jossakin seuraavista kunnista (kokeilualue):

1) Lapin maakunta: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki tai Ylitornio;

2) Pohjois-Pohjanmaan maakunta: Hailuoto; (poist.)

3) Pohjois-Karjalan maakunta: Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes tai Valtimo; tai.

4) Pohjois-Savon maakunta: Rautavaara. (Uusi 4 kohta)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4, 7 ja 17 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas
 • Satu Taiveaho /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto