HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2010 vp

HaVM 20/2010 vp - HE 202/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 202/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Euroopan unionin henkilötietodirektiivin täytäntöön panemiseksi säädetyn henkilötietolain mukaan lakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Nyttemmin on selvinnyt, että säännös on vastoin henkilötietodirektiiviä. Esityksessä ehdotetaan kyseinen säännös kumottavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Antti Rantakangas /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​