HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp

HaVM 20/2012 vp - HE 137/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (HE 137/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • valtiovarainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että taloushallintoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja saatetaan ajan tasalle tekemättä niihin huomattavia periaatteellisia muutoksia. Tavoitteena on perustuslain edellyttämän säädöstasovaatimuksen huomioon ottamisen lisäksi säännösten systemaattinen kehittäminen.

Lisäksi kirkkolakiin lisättäisiin säännös uudesta kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta, jonka suuruudesta päättäisi kirkolliskokous. Maksu voisi olla enintään viisi prosenttia kirkollisverosta. Esitykseen sisältyy seurakunnan jäsenen kirkollisverovelvollisuutta koskevan sääntelyn tekninen uudistaminen säätämällä uusi laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle. Kirkollisvero perustuisi jatkossakin kunnallisverotukseen ja olisi siten edelleen materiaalisesti epäitsenäinen. Uusi laki koskisi vain evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseniä ja heidän kuolinpesiään.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ehdotetulla lainsäädännöllä ajantasaistetaan ja selkeytetään kirkon taloushallintoa koskevia säännöksiä. Sääntelyyn ei ehdoteta merkittäviä periaatteellisia muutoksia. Uudessa laissa evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle muutetaan kuolinpesän verovelvollisuutta siten, että erillisenä verovelvollisena verotettava kuolinpesä maksaisi kirkollisveroa seurakunnalle vain, jos vainaja oli kuollessaan seurakunnan jäsen.

Lisäksi kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kirkon eläkerahaston kartuttamiseksi perittävästä kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta. Eläkerahastomaksulla täydennetään nykyistä eläkejärjestelmän rahoitusta, joka koostuu palkkasummaan perustuvasta työnantajan eläkemaksusta ja työntekijän eläkemaksusta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne