HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2001 vp

HaVM 21/2001 vp - HE 198/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 198/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien Kirkon keskusrahastolle maksamia maksuja koskevia säännöksiä niin, että yhteisövero-osuuden perusteella määräytyvä lisämaksu voisi olla progressiivinen ja maksun yläraja nousisi kahteenkymmeneen prosenttiin seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteisövero-osuudesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi veroäyrin käsitteestä evankelis-luterilaista kirkkoa koskevassa lainsäädännössä. Veroäyrin hinnan sijasta kirkkovaltuusto vahvistaisi tuloveroprosentin. Kirkkoa koskevassa lainsäädännössä olevat viittaukset veroäyriin ja siihen perustuviin käsitteisiin korvattaisiin muilla ilmaisuilla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Arto Seppälä /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​