HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2004 vp

HaVM 21/2004 vp - HE 231/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Marjo Waismaa, sisäasiainministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta vuonna 2003 tehdyn pöytäkirjan.

Eurooppa-neuvosto kehotti Tampereen erityiskokouksessa syksyllä 1999 neuvostoa antamaan Euroopan poliisivirastolle, Europolille, sen toiminnassaan jatkossa tarvitseman tuen. Europolin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutoksilla on tarkoitus edistää Europolin toiminnan tehokkuutta sen toimiessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. Europolin kykyä tukea Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisia toimia halutaan parantaa kehittämällä erityisesti Europolissa suoritettavaa analyysitoimintaa. Muutoksilla pyritään lisäksi edistämään toiminnan avoimuutta ja parantamaan Euroopan parlamentin mahdollisuuksia saada tietoja ja esittää kannanottoja Europolin toiminnasta.

Koska muutospöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, muutospöytäkirja ja lakiehdotus sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi.

Muutospöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun viimeisenä muutospöytäkirjan hyväksymismenettelyn loppuun saattanut jäsenvaltio on tehnyt ilmoituksen pöytäkirjan hyväksymismenettelyn loppuun saattamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin muutospöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn pöytäkirjan hyväksymistä. Lisäksi valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn pöytäkirjan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto