HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2004 vp

HaVM 22/2004 vp - HE 198/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   19   päivänä   lokakuuta 2004 lähettänyt   hallintovaliokuntaan   valmistelevasti   käsiteltäväksi   hallituksen   esityksen laiksi   seutuyhteistyökokeilulain   muuttamisesta  (HE 198/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö

lääkintöneuvos Matti E. Lamberg ja erikoistutkija Pirjo Marjamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Suomen Kuntaliitto

kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki

Kemin kaupunginjohtaja Kalervo Ukkola, Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus

ohjelmajohtaja Kirsi Mononen, KUUMA-kumppanuusohjelma

kansliapäällikkö Veikko Ripatti, Seutukeskus Oy Häme

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Itä-Savon kuntayhtymä
 • Kaustisen seudun seutuvaltuusto
 • Mikkelin seudun liitto
 • Ylivieskan seutukuntayhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan seutuyhteistyökokeilulain (560/2002) soveltamisalan ja kokeilun laajentamista seitsemälle uudelle seudulle, jotka ovat Kaustisen seutu, Kemi-Tornion seutu, Kuopion seutu, Kuuma-seutu, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Ylivieskan seutu.

Seutuyhteistyökokeilulakiin ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusia yhteistyön kannusteita. Näitä olisivat lausuntomenettely maaseudun kehittämishankkeista, lausuntomenettely lossien etuajo-oikeuspäätöksiin, mahdollisuus hoitaa työterveydenhuolto seudullisessa yhteistyössä erillään muusta perusterveydenhuollosta sekä antaa seudullisille toimielimille mahdollisuus toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen saajana.

Lain säädökset yhteisessä toimielimessä noudatettavista julkisoikeudellisista säännöksistä ehdotetaan saatettavaksi nykyisen lainsäädännön mukaisiksi.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitykseen sisältyvä esitys seutuyhteistyökokeilun laajentamisesta seitsemälle uudelle alueelle merkitsee kokeiluseutujen määrän kaksinkertaistumista ja lisää kokeilualueen kunnissa asuvan väestön määrää yli 500 000 asukkaalla nykyisestä 580 000 asukkaasta. Kokeiluun mukaan tulevien kuntien lukumäärä kasvaa neljälläkymmenelläkolmella.

Uusien kokeiluseutujen osin jo vireilläkin olevia hankkeita seudullisen yhteistyön lisäämiseksi on selostettu hallituksen esityksessä. Valiokunta pitää myönteisenä, että kokeilun ja sen tarjoamien kuntien yhteistyötä tehostavien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on noussut esiin uusia seutukuntia, joilla on halukkuutta toteuttaa seudullisia yhteistyöhankkeita.

Seutuyhteistyökokeilua valiokunta pitää yhtenä tapana vastata kunnissa ajankohtaisiin — muun muassa taloudellisiin ja palvelujen järjestämiseen liittyviin — haasteisiin. Kokeilun laajentamisella tavoitellaan kokeiluseuduille lisääntyvästi kuntien yhteisiä palveluita ja yhteistä kehittämistä. Elinkeinopolitiikassa ja aluekehityksessä kokeilu lisää myös kokeiluseutujen toimivaltaa, toimintakykyä ja merkitystä. Säädettävän lain mahdollisuudet antavat kokeilussa mukana oleville kunnille mahdollisuuden jäsentää toimintaansa entistä paremmin. Seutuyhteistyö on nimenomaan kuntien yhteistyötä, yhdessä tekemistä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi  Lantto