HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2014 vp

HaVM 22/2014 vp - HE 100/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta (HE 100/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Ahvenanmaan maakunnan kunnat voisivat saada lain 6 luvun mukaisia korvauksia kansainvälistä suojelua saaneiden ja eräiden muiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta siltä osin kuin valtakunnan ja maakunnan lainsäädännön kesken asiassa ei ole päällekkäisyyttä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010) ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa Ahvenanmaan maakunnan kunnat tasavertaiseen asemaan valtakunnan kuntien kanssa, mikäli ahvenanmaalaiset kunnat sopivat kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta tai mikäli kansainvälistä suojelua saanut henkilö muuttaa asumaan Ahvenanmaalle. Tämä edesauttaa Ahvenanmaan kuntia tulemaan mukaan pakolaisten vastaanottotoimintaan.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Mika Kari /sd
 • jäs. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Elsi Katainen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mika Raatikainen /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Lasse Hautala /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne