HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2001 vp

HaVM 23/2001 vp - HE 179/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta (HE 179/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö

tilastojohtaja Ilkka Hyppönen, Tilastokeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • tietosuojavaltuutettu
 • Suomen Kuntaliitto
 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry
 • Suomen Yrittäjät ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina. Tässä esityksessä ehdotetaan, että näiden tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevat säännökset saatetaan vastaamaan henkilötietolain antamista edeltävää tilannetta.

Tilastolaissa lueteltujen julkisten tietojen lisäksi tieto kuntakohtaisesta henkilökuntamäärästä ehdotetaan säädettäväksi julkiseksi. Voimassa olevan lain mukaan julkisena tietona olevan liikevaihdon määrän asemesta ehdotetaan tieto liikevaihdon suuruusluokasta säädettäväksi julkiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi  Lantto