HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2008 vp

HaVM 23/2008 vp - HE 195/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 195/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annettua lakia siten, että kokeilua voitaisiin jatkaa vuonna 2009 toteutettavista kuntajaon muutoksista huolimatta Naantalin kaupungissa lakkautetun Velkuan kunnan alueella ja Länsi-Turunmaan kaupungissa lakkautettujen Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien alueella niiden työnantajien osalta, joilla on kiinteä toimipaikka näissä lakkautetuissa kunnissa ja jotka ovat tehneet lain mukaisen aloitusilmoituksen ja käyttäneet maksuvapautusta vuoden 2008 loppuun mennessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 (1200/2002) on voimassa ensi vuoden loppuun. Lailla hankitaan kokemuksia maksuvapautuksen vaikutuksista työllisyyteen ja työnantajien työllistämisedellytyksiin.

Lakiehdotuksen hyväksyminen mahdollistaa kokeilun jatkamisen kuntajaon muutoksista huolimatta lakkautettavien Houtskarin, Iniön, Korppoon, Nauvon ja Velkuan kuntien alueella lain voimassaoloajan.

Valiokunta katsoo, että erityisesti nykyisessä taloustilanteessa yrityksillä on kokeilun avulla paremmat edellytykset säilyttää nykyiset työpaikat ja myös palkata uusia työntekijöitä. Samalla valiokunta tähdentää, että kokeilun vaikutukset tulee selvittää laaja-alaisesti. Tämä merkitsee ainakin tilastollisen tarkastelun ohella aluetaloudellisten ja yrityskohtaisten vaikutusten analysointia eri näkökulmista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto