HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2010 vp

HaVM 23/2010 vp - HE 252/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta (HE 252/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö

tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti, Maahanmuuttovirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain 48 §:ää.

Esityksen tavoitteena on erillisen inkerinsuomalaisille suunnatun paluumuuttojärjestelmän lakkauttaminen siirtymäkauden jälkeen. Muutetussa pykälässä säädettäisiin oleskeluluvan myöntämisestä Inkerin siirtoväkeen kuuluneille ja Suomen armeijassa vuosien 1939—1945 aikana palvelleille henkilöille. Heidän osaltaan oikeus paluumuuttoon säilyisi.

Siirtymäsäännöksessä säädettäisiin muiden inkerinsuomalaisten oikeusasemasta ennen paluumuuttojärjestelmän lakkauttamista. Heidän tulisi määräaikaan mennessä ilmoittautua paluumuuttajaksi ja jättää oleskelulupahakemus, jotta heille voitaisiin myöntää oleskelulupa suomalaisen syntyperän perusteella. Oleskeluluvan myöntäminen ei enää edellyttäisi paluumuuttovalmennukseen osallistumista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Säädettävällä lailla lakkautetaan siirtymäajan jälkeen yleisestä oleskelulupajärjestelmästä merkittävästi poikkeva erillinen inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmä. Sen jälkeen inkerinsuomalaiset voivat hakeutua Suomeen yleisen oleskelulupajärjestelmän mukaisesti. Valiokunnan saaman tiedon mukaan paluumuuttojärjestelmän puitteissa muuttaneet inkerinsuomalaiset ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan pääosin hyvin. Vaikka paluumuuttovalmennus ei olisi pakollista lakiehdotuksen perusteella, valiokunta katsoo, että inkerinsuomalaisten tulisi kuitenkin suorittaa kielitutkinto ja osoittaa sillä riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Inkerin siirtoväkeen kuuluneet ja Suomen armeijassa vuosien 1939—1945 aikana palvelleet voivat paluumuuttojärjestelmän lakkauttamisesta huolimatta hakea edelleen oleskelulupaa Suomeen ilman mitään määräaikaa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto