HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2001 vp

HaVM 25/2001 vp - HE 211/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta (HE 211/2001 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • lakialoitteen arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LA 127/2001 vp — Gunnar Jansson /r), joka on lähetetty valiokuntaan 16 päivänä lokakuuta 2001.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho, sisäasiainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ahvenanmaan maakuntahallitus
 • Ahvenanmaan lääninhallitus
 • Ålands penningautomatförening rf.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi 1 päivänä tammikuuta 2002 voimaan tulevan arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentti, koska eduskunnan hallintovaliokunnan lokakuun 18 päivänä 2001 vahvistamatta jätetystä arpajaislaista ja eräistä siihen liittyvistä laeista (VJL 5/2001 vp) antaman mietinnön (HaVM 15/2001 vp) mukaan ne muodostavat poikkeuksen laissa omaksutusta välineneutraliteetin periaatteesta.

Lakialoite

Lakialoitteen LA 127/2001 vp tavoitteena on luoda nykyaikainen arpajaislainsäädäntö, joka voisi tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Lainsäädäntö perustuisi eduskunnan 19 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksymiin lakeihin ja lakien pohjana olleeseen valmisteluaineistoon (hallituksen esityksiin, mietintöihin ja lausuntoihin) kuitenkin siten, että ristiriita Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän kanssa poistuu.

Lakialoite lähtee samalla siitä, että eduskunta hylkää edellä mainitut vahvistamattomat lait.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys perustuu hallintovaliokunnan mietintöön HaVM 15/2001 vp. Välineneutraliteetin periaatteeseen viitaten valiokunta on edellä mainitussa mietinnössään katsonut, että uuden arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin säännökset on syytä kumota tai muuttaa kiireellisesti jo ennen lain voimaantuloa. Tämän vuoksi valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä. Valiokunta on sitoutunut siihen, että välineneutraliteetin periaate toteutetaan samanaikaisesti, kun uusi arpajaislaki tulee voimaan. Tästä syystä valiokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakiehdotuksen hyväksyminen merkitsee myös sitä, että arpajaislain vastaisen menettelyn osalta seuraamusjärjestelmä on yhtäläinen koko valtakunnan alueella.

Lakialoitteessa ehdotetut lait eduskunta on säätänyt tulemaan voimaan 1.1.2002 (HaVM 15/2001 vp ja EK 23/2001 vp). Poikkeuksen muodostaa arpajaislain 5 §, josta aloitteessa puuttuvat eduskunnan hyväksymät 2 ja 3 momentti. Koska hallintovaliokunta ehdottaa esillä olevan lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen pohjalta, valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä. Arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin osalta on lisäksi todettava, että lakialoitteessa ehdotettu sääntely perustuu muihin kuin valiokunnan hyväksymiin perusteisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että lakialoitteeseen LA 127/2001 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Jari Vilén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto