HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2006 vp

HaVM 26/2006 vp - HE 74/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta (HE 74/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

valtiosihteeri Kari Salmi ja kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö

ulosottojohtaja Timo Heikkinen, oikeusministeriö

apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi

osastopäällikkö Ilkka Salmi, suojelupoliisi

hallintopäällikkö Tapani Paavola, liikkuva poliisi

maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus

poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus

lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, Lapin lääninhallitus

lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus

poliisipäällikkö Tapio Saarni, Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos

poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos

poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden kihlakunnan poliisilaitos

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki

kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Kauhajoen kaupunki

varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry

poliisipäällikkö Jaakko Kares, Suomen Nimismiesyhdistys ry

puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

hallituksen jäsen Kai Haatainen, Suomen Kansallinen Kivääriyhdistys NRA ry

professori Olli Mäenpää

professori Kaarlo Tuori

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Saamelaiskäräjät
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry
 • Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi lähinnä siten, että yhteistoimintaa paikallishallinnon toimintojen organisointimuotona tuetaan. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että toimivalta päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista siirrettäisiin lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtion paikallishallinnon kokonaisuudistus on tullut voimaan 1.12.1996. Uudistuksella on pyritty yhtenäistämään valtion paikallishallintoa siten, että se rakentuu kihlakuntien varaan. Lainsäädäntöteknisesti hanke on toteutettu säätämällä ensin laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista (126/1992). Tämä valtion paikallishallinnon puitelaki on paljolti luonteeltaan kehittämislaki. Eri hallinnonaloilla — poliisi, syyttäjäntoimi, ulosotto ja maistraatit — uudistus on varsinaisesti toteutettu erillisillä laeilla tai lainmuutoksilla.

Hallintovaliokunta on aiemmin käsitellyt kihlakuntahallintoa, siinä tapahtunutta kehitystä ja muutoksia kahdesta eri valtioneuvoston selonteosta antamissaan mietinnöissä (HaVM 6/2000 vpVNS 1/1999 vp ja HaVM 2/2006 vpVNS 2/2005 vp).

Kuluvan vuoden valtiopäivillä hallintovaliokunta on käsitellyt kolmea valtion paikallishallintoa koskettavaa erityislainsäädännön muuttamista tarkoittavaa hallituksen esitystä. Syyttäjäntoimen hallinnon osalta valiokunta viittaa lakivaliokunnalle antamaansa lausuntoon (HaVL 38/2006 vpHE 84/2006 vp) ja ulosoton hallinnon osalta lausuntoonsa HaVL 47/2006 vp (HE 83/2006 vp). Poliisin hallinnon osalta hallintovaliokunta on antanut mietintönsä 23.11.2006 (HaVM 24/2006 vpHE 72/2006 vp).

Valtion paikallishallinnon puitelain merkitys on vähentynyt eri hallinnonalojen erityislakien säätämisen myötä. Kansalaisten palvelujen turvaamisen kannalta keskeiset paikallishallintoa koskevat kannanotot sisältyvät edellä mainittuun mietintöön HaVM 24/2006 vp.

Hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 24/2006 vp todetaan, että poliisilaitosten ja kihlakuntien määrä on tällä hetkellä 90. Kihlakuntien määrään ei tässä yhteydessä puututa. Vaikka jokaisessa kihlakunnassa ei olisikaan omaa poliisipäällikköä, on kaikissa kihlakunnissa oltava asianmukaiset poliisin palvelut.

Hallintovaliokunnan mietintöön HaVM 24/2006 vp sisältyvään lakiehdotukseen poliisihallintolain (110/1992) muuttamiseksi valiokunta on ottanut nimenomaisen säännöksen, jonka mukaan poliisin ylijohdon tehtävänä on vastata poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa. Tämäkin tukee hallintoselonteon sitä linjausta, että palvelujen turvaamiseksi paikallishallinnon toimipaikkoja koskeva varsinainen päätöksenteko on ministeriötasolla (VNS 2/2005 vpHaVM 2/2006 vp).

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto