HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2006 vp

HaVM 27/2006 vp - HE 262/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta (HE 262/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Arto Sulonen ja neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sisäasiainministeriö

tietoyhteiskunta-asioiden päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnille vuosina 2007 ja 2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden kumpanakin vuotena. Valtionosuuksien vähennyksiä vastaava euromäärä, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, osoitetaan valtion talousarviossa valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannusten rahoittamiseen.

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys liittyy kuntasektorin tietohallinnon kehittämiseen, joka on osa julkishallinnon tietohallinnon kehittämisen kokonaisuutta. Tietohallinnon kehittämistyön rahoitus tulee eri tahoilta. Nyt esitetyllä kuntien valtionosuuslain muutoksella yleisestä valtionosuudesta kahden vuoden aikana irrotettava yhteensä 10 miljoonan euron summa on kuntasektorin yhteisinvestointi kansallisiin järjestelmiin ja julkisen hallinnon yhteentoimivuuteen. Hallituksen esityksellä edistetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Kehitettävillä ratkaisuilla pyritään helpottamaan julkisten palvelujen organisointia myös pidemmällä tähtäimellä.

Sisäasiainministeriön yhteyteen perustetun KuntaIT-yksikön perustoiminta on tarkoitus rahoittaa erilliseltä toimintamenomomenilta, jonka määrärahaksi on valtion vuoden 2007 talousarvioesityksessä esitetty 2 500 000 euroa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne