HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2006 vp

HaVM 28/2006 vp - HE 113/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta (HE 113/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta johtuvat muutokset. Julkisista hankinnoista annettua lakia sovellettaisiin kirkollisten viranomaisten hankintoihin kirkkolakiin otettavan viittaussäännöksen nojalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin ehdotettu laki julkisista hankinnoista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys liittyy samanaikaisesti eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (HE 50/2006 vp). Uutta hankintalainsäädäntöä koskevan hallituksen esityksen mietintövaliokuntana on talousvaliokunta.

Voimassa olevaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/1992) sovelletaan evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisten viranomaisten hankintoihin edellä mainitun hankintalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. Tämä poikkeaa vallitsevasta käytännöstä, jonka mukaan esimerkiksi hallinto-oikeudellisten yleislakien soveltamisesta evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranomaisissa on säädetty kirkkolain säätämisjärjestyksessä kirkkolakiin (1054/1993) otetuilla viittaussäännöksillä.

Hallintovaliokunnassa käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä HE 113/2006 vp ehdotetaan, että säädettävänä oleva uusi hankintalaki saatetaan koskemaan evankelis-luterilaista kirkkoa perustuslain 76 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kirkkolain säätämisjärjestyksessä. Tämä on otettu huomioon myös hallituksen esityksessä HE 50/2006 vp. Ehdotetun uuden hankintalain 6 §:n 2 momentin mukaan lain soveltamisesta evenkelis-luterilaisen kirkon toimintaan säädetään kirkkolaissa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto