HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

HaVM 3/2001 vp - HE 16/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta (HE 16/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Ulla Taskinen, opetusministeriö

lainsäädäntösihteeri Mari Aalto, oikeusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kirkkolain säännökset, joissa säädetään oikeuspaikasta silloin, kun piispaa tai tuomiokapitulin jäsentä taikka kirkkohallituksen jäsentä tai kirkkoneuvosta syytetään virkarikoksesta. Säännösten kumoamisen jälkeen mainittujen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden virkarikokset käsittelisi ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeus. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Valto Koski /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​