HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

HaVM 4/2007 vp - HE 40/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 40/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voitaisiin siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Samalla valiokunta tähdentää julkisuusmyönteisen tulkinnan tärkeyttä muun muassa sovellettaessa asiakirjojen jäljennöksistä perittävien maksujen määräytymisessä kustannusvastaavuusperiaatetta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • vjäs. Markku Pakkanen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto