HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2011 vp

HaVM 4/2011 vp - HE 49/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta (HE 49/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäasiainministeriö

lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö

EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu muutos koskee valtion kunnalle maksaman laskennallisen korvauksen korvausaikaa. Ehdotuksen mukaan valtio maksaisi kunnalle laskennallista korvausta pääsääntöisesti kolmen vuoden ajalta. Ulkomaalaislaissa tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä laskennallista korvausta maksettaisiin kuitenkin neljän vuoden ajalta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jussi Halla-aho /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

VASTALAUSE

Perustelut

Johdonmukainen kotouttamista tukeva politiikka vaatii lisää taloudellisia voimavaroja ja henkilöstöresursseja. Voimavaroja tarvitaan ennen muuta kunnissa ja paikallistasolla. Selvitellessään mahdollisuuksiaan ottaa vastaan maahanmuuttajia kunnat joutuvat arvioimaan, onko niillä resursseja huolehtia kaikista maahanmuuttoon liittyvistä velvoitteista. Maahanmuuttajille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat keskimäärin puolitoista kertaa kalliimmiksi kuin kantaväestölle suunnatut palvelut.

Kuntien omien laskelmien ja arvioiden mukaan valtionosuudet ja laskennalliset korvaukset eivät kata kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden henkilöiden perus- ja muuta kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kotoutumisajan kustannuksia.

Eduskunta edellytti (HaVM 26/2010 vp), että hallitus varaa valtion talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin mukaan lukien kuntakorvaus.

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä turvapaikanhakijoiden kuntakorvauksia tulisi edelleen maksaa neljän vuoden ajalta. Emme katso, että kuluvan vuoden aikana olisi tapahtunut sellaisia muutoksia, että vuosi sitten hyväksyttyä lakia pitäisi muuttaa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2011

 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk