HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

HaVM 4/2014 vp - HE 5/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

ylitarkastaja Jukka Tukia, sisäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Poliisihallitus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan yksinomaan-sana, joka lain edellisessä uudistuksessa oli jäänyt epähuomiossa pois.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Mika Kari /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Elsi Katainen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • vjäs. Mikael Jungner /sd
 • Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne