HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 41/2006 vp

HaVM 41/2006 vp - HE 274/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä tammikuuta 2007 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 274/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Arto Luhtala, sisäasiainministeriö

maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto

yhteyspäällikkö Juhani Rikala, Lahden kaupunki

kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Anttila ja kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen, Artjärven kunta

kunnanjohtaja Raija Peltonen, Hartolan kunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Kuntaliitto
 • Heinolan kaupunki
 • Hämeenkosken kunta
 • Kärkölän kunta
 • Padasjoen kunta
 • Sysmän kunta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seutuyhteistyökokeilusta annettua lakia. Esityksen mukaan seutuyhteistyökokeiluun Lahden kaupunkiseudulla otetaan mukaan nykyisten kuntien lisäksi Heinolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Laki seutuyhteistyökokeilusta (560/2002) on tullut voimaan 1 päivänä elokuuta 2002. Tämä määräaikainen kokeilulaki, jota sovelletaan laissa erikseen mainituilla kokeiluseuduilla, on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Kokeilun tarkoituksena on saada kokemuksia siitä, miten kuntien vapaaehtoisella seutuyhteistyöllä voidaan turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua, parantaa elinkeinopolitiikan edellytyksiä, kehittää seudullista yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja kehittää päätösvallan hajauttamista (HaVM 6/2002 vp, HaVM 13/2003 vp ja HaVM 22/2004 vp).

Nykyisin Lahden kaupunkiseudulla kokeilun piiriin kuuluvat Asikkalan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan kunnat. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kokeiluseutua laajennettavaksi ottamalla siihen mukaan Heinolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Päijät-Hämeen maakunnasta vain Artjärven ja Hartolan kunnat jäisivät omasta tahdostaan seutukokeilun ulkopuolelle.

Eduskunta on hyväksynyt kuluvan vuoden tammikuussa lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (HaVM 31/2006 vpHE 155/2006 vp). Tämän PARAS-hankkeen tavoitteet kattavat keskeisiltä osin seutuyhteistyökokeilulle asetetut tavoitteet. Hallituksen esityksessä todetaan, että kaikilla kokeiluseuduilla on suoritettu selvityksiä ja valmisteluja, jotka tukevat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Lisäksi kokeiluseuduille on luotu yhteistyöorganisaatiot ja palkattu tarvittava valmistelu- ja hallintohenkilöstö.

Hallintovaliokunta viittaa tässä yhteydessä seutuyhteistyökokeilulain säätämiseen liittyvään perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 11/2002 vp). Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että asianmukainen sääntelytapa edellyttää kokeilun piiriin kuuluvien kuntien nimenomaista luettelemista lain tasolla. Valiokunnan käsityksen mukaan PARAS-hankkeen toimeenpano tapahtuu omista lähtökohdistaan eikä seutuyhteistyökokeilun ulkopuolelle jäämisen sinänsä tulee vaikuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käytännön toteuttamiseen.

Hallituksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto