HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2005 vp

HaVM 6/2005 vp - HE 270/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 270/2004 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat antaneet asiasta lausunnot (UaVL 4/2005 vp, PuVL 3/2005 vp), jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

apulaispoliisipäällikkö Rauno Sintonen, sisäasiainministeriö

teollisuusneuvos Antti Joensuu, kauppa- ja teollisuusministeriö

kapteeni Matti Kesäläinen, Pääesikunta

ylitarkastaja Harri Pekkarinen, suojelupoliisi

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • puolustusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Ranskan välisen yleisen turvallisuussopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän tiedon liikkuvuus ja suojaaminen Suomen ja Ranskan välillä muun muassa puolustusasioissa ja teknologisessa yhteistyössä. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi.

Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet on saatettu loppuun, on otettu vastaan. Sopimuksen voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä olevan turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa salassa pidettävän ja turvallisuusluokitellun tiedon luovuttaminen Suomen ja Ranskan välillä. Sopimusta sovelletaan ulkopolitiikkaa, maanpuolustusta, turvallisuutta taikka poliisiasioita tai teollisia asioita koskevien tietojen vaihtamisessa ja suojaamisessa. Yleissopimus parantaa maiden välistä yhteistyötä sekä turvaa suomalaisten yritysten mahdollisuudet osallistua sellaisiin kansainvälisiin sekä Suomen ja Ranskan välisiin hankkeisiin, joiden toteuttaminen saattaa edellyttää arkaluonteisten salassa pidettävien tietojen vaihtoa.

Sopimuksen keskeisimmät ja Suomessa lainsäädännön alaan kuuluvat velvoitteet on määritelty 6 artiklassa. Velvoitteisiin sisältyy kielto luovuttaa turvallisuusluokiteltuja tietoja ja materiaalia kolmannelle valtiolle, kansainväliselle järjestölle taikka kolmannen valtion kansalaiselle tai oikeushenkilölle ilman lähettävän osapuolen turvallisuusviranomaisten etukäteen antamaa suostumusta. Turvallisuusluokiteltuja tietoaineistoja ei saa käyttää muuhun kuin laatijan määrittelemiin tarkoituksiin. Luokiteltuihin tietoaineistoihin saa antaa pääsyn vain sille, jolla tehtäviensä vuoksi on tarve tietojen saantiin.

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004) mahdollistaa saadun selvityksen mukaan sen, että käsiteltävänä oleva sopimus voidaan saattaa voimaan niin sanotulla blankettilailla ilman, että aineellista lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa.

Hallintovaliokunta yhtyy edellä lausutun lisäksi ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnnan lausunnoissa esitettyyn.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa Suomen ja Ranskan välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymistä. Lisäksi valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Ranskan tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Petri Salo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto