HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2010 vp

HaVM 6/2010 vp - HE 19/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2010 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 19/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja tietohallintojohtaja Aimo Karjalainen, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvattaisiin kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Keskitetyn tietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaisi Kirkkohallitus. Seurakunnat ja keskusrekisterit vastaisivat edelleen muista tietojärjestelmistä ja ylläpitäisivät jäsentietojärjestelmän tietoja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuoliskolla.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että nykyiset seurakunta- ja keskusrekisterikohtaiset jäsenrekisterijärjestelmät korvattaisiin kirkon yhteisellä tietojärjestelmällä. Kirkolle rakennettaisiin oma yhteinen jäsentietojärjestelmä ja yksi yhteinen tietokanta. Kirkkohallitus huolehtisi tietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta, mutta seurakunnat tai useamman seurakunnan yhteiset keskusrekisterit huolehtisivat edelleen jäsenrekisteriin talletettujen tietojen ylläpidosta. Uutena toimintona järjestelmässä toteutettaisiin vanhoista kirkonkirjoista digitoitujen aineistojen hallinta.

Kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi muun muassa kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä ja manuaalisista kirkonkirjoista muodostuvien kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, rekisterinpitäjistä, säilyttämisestä, jäsenrekisterin käyttöoikeudesta sekä käyttöoikeus- ja lokirekisteristä. Henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin ehdotettujen säännösten lisäksi henkilötietolakia (523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia (661/2009).

Hallintovaliokunta katsoo, että yhteiseen jäsentietojärjestelmään siirtyminen edistää seurakuntalaisten tasavertaista kohtelua eri seurakunnissa, nopeuttaa palvelua ja parantaa sen laatua. Tavoitteena on myös nostaa tietoturvan tasoa ja saada pitkällä aikavälillä aikaan kustannussäästöjä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

​​​​