HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2011 vp

HaVM 6/2011 vp - HE 120/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 120/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että kirkkoon perustettaisiin kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, jossa seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta määrätyt tehtävät hoidettaisiin keskitetysti, kuitenkin useassa toimipisteessä eri puolilla maata. Palvelukeskus hoitaisi kaikkien seurakuntien ja muiden kirkon talousyksiköiden puolesta ne kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, joista säädettäisiin tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Muut kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät seurakunnat hoitaisivat edelleen itse. Kirkon talousyksiköiden päätösvalta säilyisi entisellään.

Palvelukeskus olisi osa Kirkkohallituksen organisaatiota. Se olisi kuitenkin hyvin itsenäinen, alueellisesti hajautettu Kirkkohallituksen yksikkö. Tavoitteena on perustaa neljästä kuuteen toimipistettä, joista yksi tuottaisi palvelut ruotsinkielisille seurakunnille.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esitetyssä kirkkolain muutoksessa on kysymys kirkon palvelukeskuksen perustamisesta. Kirkon palvelukeskus hoitaa keskitetysti kaikkien seurakuntien ja muiden kirkon talousyksiköiden puolesta ne kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, joista säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Palvelukeskukselle on tarkoitus perustaa neljästä kuuteen toimipistettä eri puolille maata. Organisatorisesti palvelukeskus on osa Kirkkohallitusta. Kirkon palvelukeskuksen perustaminen ei merkitse toimivallan siirtoa seurakunnilta palvelukeskukselle, vaan päätösvalta talouskysymyksissä ja henkilöstöasioissa jää edelleen seurakunnille.

Esityksen tavoitteena on kirkon sisäisen kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien uudelleen järjestäminen kokonaiskirkollisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksellä pyritään sekä toiminnan tehostamiseen että työhyvinvoinnin parantamiseen ja toiminnan laadun kehittämiseen. Esityksen mukaan palvelukeskuksen perustaminen mahdollistaisi vuoteen 2017 mennessä noin 7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt koko kirkon tasolla.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jussi Halla-aho /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne