HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2003 vp

HaVM 7/2003 vp - HE 105/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen meripelastuslain muuttamisesta (HE 105/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö Tomi Vuori, sisäasiainministeriö, rajavartiolaitoksen esikunta

merivartioston komentaja, kommodori Matti Möttönen, Pohjanlahden merivartiosto

merivartioston apulaiskomentaja, komentajakapteeni Ari Laaksonen, Saaristomeren merivartiosto

pääluottamusmies Veli-Matti Mattila, Merivartioliitto ry, edustaen myös Upseeriliitto ry:tä

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Merenkulkulaitos.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meripelastuslakia. Ehdotuksella muutettaisiin lain käsitteistöä siten, ettei meripelastuslohkokeskuksen tarvitsisi enää välttämättä olla samalla asianomaisen merivartioston johtokeskus. Luonteeltaan tekninen muutos liittyy tältä osin asiallisesti rajavartiolaitoksen alustaviin suunnitelmiin lakkauttaa Pohjanlahden merivartiosto. Pohjanlahden merivartiostoa ei kuitenkaan esityksen mukaisella lainmuutoksella lakkautettaisi, eikä sillä tehtäisi muitakaan muutoksia rajavartiolaitoksen hallinnolliseen rakenteeseen.

Lisäksi meripelastuslakiin lisättäisiin säännös, jolla valtuutettaisiin meripelastusjohtaja tilapäisesti rajoittamaan ja tarvittaessa kieltämään etsintä- ja pelastustoimenpiteitä häiritsevä alusliikenne etsintä- ja pelastusalueella. Meripelastusjohtaja voisi myös pyytää Ilmailulaitosta harkintansa ja toimivaltansa puitteissa rajoittamaan lentoliikennettä alueella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä yksityiskohtaisista perusteluista ilmenevin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

11 a §. Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen.

Valiokunta ehdottaa pykälässä meripelastusjohtajan toimivallan kieltojen ja rajoitusten asettamisessa kytkemistä "tarpeellisuus"-kriteerin asemasta "välttämättömyys"-perusteeseen (vrt. PeVL 24/2001 vp).

Lisäksi valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentissa aluemäärittelyn täsmentämistä siten, että meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää liikkumisen tai rajoittaa sitä etsintä- ja pelastusalueen merialueella. Valiokunnan ehdottama kirjoittamistapa vastaa hallituksen esityksen 2 momentin ilmaisua liikkumisen kieltämisestä ja rajoittamisesta etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa.

Lopuksi valiokunta ehdottaa 1 momentissa kuulemista koskevan sääntelyn täsmentämistä. Meripelastusjohtajan on ennen yleisen kulkuväylästön aluetta koskevan — liikkumisen kieltämistä tai sitä rajoittavan — päätöksen tekemistä kuultava alusliikennepalvelujärjestelmän toiminta-alueella siitä vastaavaa merenkulkuviranomaista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

meripelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 2 §:n 6 kohta, ja

lisätään lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

2 §

(Kuten HE)

11 a §

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen merialueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaaratilanteiden välttämiseksi. Meripelastusjohtajan on ennen yleisen kulkuväylästön aluetta koskevan päätöksen tekemistä kuultava alusliikennepalvelujärjestelmän toiminta-alueella siitä vastaavaa merenkulkuviranomaista.

Meripelastusjohtaja voi pyytää Ilmailulaitosta toimivaltansa rajoissa kieltämään liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa ja rajoittamaan sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​